Tutaj znajdziesz
perfekcyjny adres internetowy

albo zarobisz pieni?dze za po?rednictwem ju? posiadanej domeny

Kup domen? – u nas znajdziesz adres dla siebie

Masz pomys? na idealny adres internetowy, ale pasuj?ca domena jest ju? wykorzystana? Na naszej platformie Marktplatz mamy w sprzeda?y ponad 19 milionów ju? zarejestrowanych adresów internetowych z ca?ego ?wiata. Jest wi?c szansa, ?e jest w?ród nich równie? domena, której szukasz.

Zakup domeny bez dodatkowych kosztów

Na platformie Marktplatz Sedo

Jako najwi?ksza na ?wiecie platforma handlowa prowadz?ca sprzeda? adresów internetowych oferujemy ponad 19 milionów aktywnych domen. Komfortowa funkcja wyszukiwania domen pozwala szybko znale?? preferowan? domen? – mo?e ona równie? by? ?ród?em zupe?nie nowych pomys?ów.

  • Brak op?at i prowizji przy zakupie domeny
  • Bezp?atny transfer zakupionej domeny
  • Bezpieczna us?uga powiernictwa: p?atno?? na konto sprzedawcy nast?puje dopiero po zwolnieniu domeny.

Wyszukaj i kup domen?

O naszych brokerach

Nie znajdujesz preferowanej domeny na naszej platformie Marktplatz? Profesjonalny zespó? brokerów pomo?e w poszukiwaniu na ca?ym ?wiecie najlepszego adresu internetowego dla Twojej firmy, Twojego pomys?u marketingowego – oraz zgodnej z Twoim bud?etem.

  • Jednorazowy koszt zlecenia wyszukiwania brokerowi – tylko 69 euro
  • Prowizja 15% – tylko w przypadku udanego zakupu preferowanej domeny
  • Darmowy transfer i us?uga powiernictwa w cenie

Wi?cej o us?udze brokerskiej

?Przy planowaniu naszej strategii dotycz?cej domeny otrzymali?my fachowe doradztwo i wsparcie. Dlatego równie? w przysz?o?ci skorzystamy z us?ug Sedo.”

LARS NIERFELD
dyrektor generalny, KiK24.de GmbH

?Firmie Sedo w krótkim czasie uda?o si? skontaktowa? z w?a?cicielem preferowanej przez nas domeny i wynegocjowa? dobr? cen?. Dzi?ki temu od samego pocz?tku mieli?my poczucie, ?e jeste?my obecni w sieci pod odpowiednim adresem.”

STEFAN SAUTMANN
Str?er Digital Group GmbH

?Naszym g?ównym obszarem dzia?alno?ci jest kreowanie nowych firm internetowych. Dobre nazwy domen s? w tej bran?y niezb?dne, a najlepszy ich wybór mo?na znale?? w Sedo.”

LARS FINK
wspólnik zarz?dzaj?cy, betafabrik GmbH

Sprzedaj domen? – na najwi?kszej platformie adresów internetowych na ?wiecie

Sedo to najlepsze miejsce, w którym mo?esz sprzeda? adres internetowy.
Oferujemy równie? najwi?kszy wybór opcji sprzeda?y w sklepie z domenami – sam decydujesz, która domena jest dla Ciebie najlepsza!

Oferuj domeny bezp?atnie – prowizja od 10% w przypadku udanej sprzeda?y

Promuj i sprzedawaj swoje domeny na ca?ym ?wiecie

Najwi?kszy wybór opcji sprzeda?y w sklepie z domenami

Profesjonalna tablica sprzedawców zapewnia dobr? orientacj?

Wynagrodzenie brokerów zale?ne od powodzenia transakcji – bez op?at z góry

Ustalona cena

Wystaw swoj? domen? na sprzeda? bezpo?rednio na naszej platformie Marktplatz – w opcji Kup teraz z ustalon? cen?.

Negocjacje ceny

Przyjmuj oferty od potencjalnych kupuj?cych – i negocjuj najlepsz? cen?.

Stwórz aukcj?

Stwórz w?asn? aukcj? domeny – albo we? udzia? w jednej z naszych regularnych
imprez aukcyjnych.

Zle? sprzeda? brokerowi

Powierz nam to zadanie – nasi profesjonalni maklerzy sprzedadz? Twoj? domen?.

Parking domen:

Dodatkowe dochody – i szybsza sprzeda? domeny!

Na parkingu domen czerpiesz zyski z wy?wietlania reklam tematycznych. Ka?de klikni?cie na reklam? zasila Twoj? kas?!

Wi?cej o parkingu domen

Profesjonalne us?ugi zwi?zane z Twoj? domen?

Oferty us?ug tylko dla klientów i partnerów Sedo: od doradztwa, poprzez zakup lub sprzeda? domeny, a? po sprawny transfer. Oferowane przez nas us?ugi zwi?zane z domenami to indywidualne wsparcie dla naszych klientów.

Us?uga brokerska

Niewa?ne, czy w gr? wchodzi zakup preferowanej przez Ciebie domeny, czy sprzeda? Twojej domeny po znakomitej cenie. Pomo?e Ci zespó? do?wiadczonych brokerów – z zaanga?owaniem i gwarancj? dyskrecji.

Ekspertyza dotycz?ca domeny

Ka?da domena jest inna. Kupuj?cy i sprzedawcy zadaj? sobie to samo pytanie: Ile mo?e kosztowa? domena? Nasza naukowa ekspertyza szybko wyja?ni wszelkie w?tpliwo?ci – zarówno te zwi?zane z pojedynczymi domenami, jak i z portfolio domen.

Us?uga transferu

Idealna oferta dla kupuj?cych i sprzedawców: nasza profesjonalna us?uga powiernictwa zapewnia bezpieczn? p?atno?? ceny zakupu i sprawny technicznie transfer domeny.

Kalendarz uruchomienia

Aktualnie dost?pnych jest setki nowych domen funkcjonalnych (gTLD). U nas mo?esz pozna? adresy internetowe z nowymi końcówkami domen ju? podczas ?fazy Sunrise” – zanim b?d? one dost?pne publicznie.

Program partnerski Sedo

Darmowe funkcje dodatkowe i atrakcyjne dochody dla rejestratorów, wyszukiwarki WHOIS, blogi domenowe i strony dla webmasterów. Zarejestruj si? ju? teraz!

Optymalne warunki dla potrzeb kupuj?cych i sprzedawców domen

Obs?uga klienta w 25 j?zykach

Osobista opieka profesjonalistów z wieloletnim do?wiadczeniem

Jasne ceny i uczciwe warunki

Platforma wielokrotnie wyró?niana na forum mi?dzynarodowym

Kup domen?

Na platformie Marktplatz. Gotowe. Start!

Przeszukaj platform? Marktplatz

Szukaj preferowanych poj?? w ponad 19 milionach domen

Skontaktuj si? z brokerem

Nasi profesjonali?ci pomog? Ci znale?? idealn? domen?

Wi?cej informacji o zakupie domen

Sedo firma

Wszystko co warto wiedzie? o Sedo

FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania